Statut

STATUT
FUNDACJI GESSEL DLA
MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
(tekst jednolity z dnia 12.04.2013 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Utworzenie Fundacji

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez dyrektora w osobie Ferdynanda B. Ruszczyca oraz główną księgową w osobie Katarzyny Dziechciarz oraz kancelarię prawniczą „Beata Gessel i Wspólnicy Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Beatę Gessel, zwanych dalej „Fundatorami” w dniu 11 października 1996 roku w akcie notarialnym Repertorium A nr 8157/96.

Art. 2

Siedziba

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Art. 3

Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 4

Zakres działania

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 5.

Art. 5

Oddziały i przedstawicielstwa

Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

Art. 6

Cel Fundacji

 1. Celem Fundacji jest wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie.
 2. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie w szczególności poprzez:

1)     organizowanie i finansowanie zakupów dzieł sztuki współczesnej polskich artystów ze szczególnym uwzględnieniem prac powstałych po 1980 roku z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i „innych mediów'”; a także

2)     finansowanie programów naukowo-badawczych w zakresie historii sztuki współczesnej oraz problemów konserwatorskich dzieł sztuki współczesnej; udzielanie pomocy finansowej w zakresie organizacji konferencji naukowych, odczytów, spotkań na temat polskiej sztuki współczesnej; finansowanie publikacji na temat polskiej sztuki współczesnej, opracowań i druku katalogów zbiorów i materiałów promocyjnych Fundacji; organizowanie przedsięwzięć związanych ze sztuką współczesną, takich jak wystawy, plenery, konferencje, spotkania i inne działania artystyczne nt. sztuki współczesnej;

3)     finansowanie organizacji ekspozycji stałych, wystaw czasowych w kraju i za granicą w zakresie zbiorów polskiej sztuki współczesnej;

4)     organizowanie i finansowanie imprez publicznych (koktajli, bankietów, balów charytatywnych oraz innych tego rodzaju inicjatyw) w intencji pozyskania środków na realizację celów, o których mowa w ust. 1.

 1. Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:

1) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

2) organizowanie konferencji naukowych, odczytów, spotkań na temat sztuki współczesnej, opracowań katalogów zbiorów i materiałów promocyjnych Fundacji;

3) organizowanie imprez publicznych (koktajli, bankietów, balów charytatywnych oraz innego rodzaju inicjatyw).

 1. Forma odpłatna i nieodpłatna działalności statutowej Fundacji zostaną rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Art. 7

Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składa się:

1)      kwota 2.000 złotych wniesiona przez kancelarię prawniczą „Beata Gessel i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie;

2)      kwota 100 złotych wniesiona przez Muzeum Narodowe w Warszawie,

co stanowi w sumie 2.100 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 1. Majątek Fundacji mogą zwiększać:

1)     darowizny;

2)     spadki i zapisy;

3)     subwencje osób prawnych;

4)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

5)     dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz posiadanych środków finansowych;

6)     przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Wszelkie otrzymane przez Fundację środki finansowe będą zdeponowane na rachunkach
  bankowych Fundacji.
 2. Majątek Fundacji nie będzie wykorzystywany dla realizacji innego celu niż określony w art. 6 niniejszego statutu.
 3. Fundacja może zbywać posiadane dzieła sztuki za zgodą Rady Programowej Fundacji pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na nabycie, zgodnie z niniejszym statutem, innych dzieł sztuki.

II.

Art. 8

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, mogą uzyskiwać honorowe tytuły nadawane przez Fundację. Regulamin przyznawania tytułów honorowych uchwali Zarząd Fundacji.

ORGANY FUNDACJI

Art. 9

Organami Fundacji są:

1)      Zarząd Fundacji;

2)      Rada Programowa Fundacji;

3)      Rada Fundacji.

Art. 10

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa.
 2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, powołują i odwołują: Muzeum Narodowe w Warszawie i Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz działający łącznie.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Członkiem Zarządu Fundacji mogą być tylko osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 11

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Do
  reprezentowania Fundacji uprawnieni są:

1)      Prezes samodzielnie, lub

2)      w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów
  Fundacji. Zarząd Fundacji w szczególności:

1)        uchwala programy działania Fundacji stworzone na polecenie Rady Fundacji i zaakceptowane przez Radę Fundacji;

2)        sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

3)        przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

4)        podejmuje decyzje w sprawie sposobu finansowania działalności Fundacji;

5)        tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;

6)        ustala regulamin Biura Fundacji;

7)        powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;

8)        ustala regulamin przyznawania oraz przyznaje tytuły honorowe nadawane przez Fundację.

Art. 12

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub drogą korespondencyjną, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Uchwały Zarządu Fundacji wymagają wszystkie sprawy przekraczające zwykły zarząd.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są przez Prezesa Zarządu Fundacji co najmniej na dwa dni przed datą posiedzenia telefonicznie lub za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa.
 3. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Prezesa.
 4. Dla ważności uchwał podjętych drogą korespondencyjną lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków Zarządu Fundacji.

Art. 13

Zasady pracy Zarządu Fundacji określi regulamin ustalony przez Radę Fundacji. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane przez Radę Fundacji.

Art. 14

Rada Programowa Fundacji

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
 2. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą przedstawiciele Muzeum Narodowego w Warszawie: Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Główny Inwentaryzator oraz Główny Konserwator.
 3. Funkcja członka Rady Programowej Fundacji jest pełniona w ramach stosunku pracy łączącego danego pracownika z Muzeum Narodowym w Warszawie.
 4. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

1)      opiniowanie i zatwierdzanie propozycji dokonania zakupów i przyjęcia darów dzieł polskiej sztuki współczesnej;

2)      zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 1. Dokonywanie propozycji każdorazowych zakupów dzieł polskiej sztuki współczesnej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie należy do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje telefonicznie lub za pomocą faksu Zarząd Fundacji na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 3. Rada Programowa Fundacji zajmuje stanowisko w drodze uchwał podjętych zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób na danych posiedzeniu.

Art. 15

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest nadrzędnym organem Fundacji.
 2. Każdy z Fundatorów powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Fundacji. Pozostali członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatorów działających łącznie. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

a)      kontrola i ocena członków Zarządu Fundacji;

b)      żądanie od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

c)      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;

d)      uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu;

e)      zatwierdzanie planu programu działania Fundacji;

f)       zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wydatków wykraczających poza budżet;

g)      wyrażanie zgody Zarządowi na przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

h)      powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego;

i)        żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 1. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby, które:

1)        nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2)        nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, chyba że Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz postanowią inaczej. Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz działający łącznie mogą postanowić o przyznaniu członkom Rady Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub drogą korespondencyjną, przy czym dla ważności uchwał podjętych drogą korespondencyjną wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków Rady Fundacji. Rada Fundacji jest uprawniona do podejmowania uchwał na posiedzeniu, jeżeli na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Fundacji. Uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje listami poleconymi, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Zarząd Fundacji lub Przewodniczący Rady Fundacji na siedem dni przed terminem posiedzenia. W każdym roku kalendarzowym powinno odbyć się przynajmniej jedno posiedzenie Rady Fundacji.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji oraz Fundatorzy z głosem doradczym.
 5. Szczegółowy tryb pracy Rady Fundacji może zostać określony w Regulaminie Rady Fundacji uchwalonym przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz działających łącznie.
 6. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wspiera Zarząd Fundacji w realizacji statutowych celów Fundacji. Rada Fundacji w szczególności może wyrażać opinie oraz udzielać Zarządowi Fundacji zaleceń we wszystkich sprawach w zakresie działalności Fundacji. Rada Fundacji jest uprawniona do badania wszelkich dokumentów Fundacji oraz występowania do Zarządu Fundacji o udzielenie wyjaśnień lub informacji w zakresie wszelkich aspektów działalności Fundacji. Rada Fundacji przedstawia informacje o swojej działalności Muzeum Narodowemu w Warszawie oraz Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 16

Zmiana statutu

Zmian statutu mogą dokonać tylko: Muzeum Narodowe w Warszawie i Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, działający łącznie.

 

Art. 17

Likwidacja Fundacji

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w niniejszym Statucie.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, w tym nabyte zbiory polskiej sztuki współczesnej przekazuje się na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie.
 3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Muzeum Narodowe w Warszawie i Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz w drodze jednomyślnej uchwały, która powinna wskazać likwidatora w celu przeprowadzenia likwidacji.

Art. 18

Dokumenty

 1. Fundacja będzie prowadzić i przechowywać takie księgi i dokumenty, zwane dalej dokumentami, które będą wystarczające dla dokonania pełnej i merytorycznej oceny wykorzystania majątku. System zarządzania finansowego Fundacji zapewni dokładne, bieżące oraz kompletne ujawnienie jej działalności.
 2. Fundacja zachowa wszelkie dokumenty przez cały czas trwania Fundacji oraz umożliwi Muzeum Narodowemu w Warszawie i Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz lub ich właściwie upoważnionym przedstawicielom dostęp do dokumentów, celem ich zbadania.
 3. Jeżeli Muzeum Narodowe w Warszawie i Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zwróci się do Fundacji o sporządzenie i dostarczenie szczegółowego pisemnego sprawozdania z działalności podjętej przez Fundację w ramach wypełniania celów określonych w niniejszym statucie oraz z wykorzystania jej środków finansowych, Fundacja w terminie 30 dni od tego dnia dostarczy powyższe sprawozdanie.
 4. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności  i podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
 5. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacja przekaże ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne oraz zamieści je na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Art. 19

Fundacja nie może:

1)        udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)      przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)      wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

4)      dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 20

Przechowywanie dzieł

Dzieła nabyte przez Fundację („Dzieła”) są przechowywane, udostępnianie i konserwowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum Narodowe w Warszawie może eksponować i wypożyczać Dzieła podmiotom trzecim według swego uznania. Dzieła lub ich fotografie eksponowane i upubliczniane przez Muzeum Narodowe w Warszawie lub przez osoby trzecie powinny być oznaczone, że pochodzą ze zbiorów Fundacji GESSEL oraz dodatkowo nazwą konkretnego darczyńcy, o ile darczyńca taki zostanie wskazany przez Fundację.

Art. 21

Niniejszy statut podlega prawu polskiemu, które obejmuje sprawy dotyczące jego ważności, stosowania i interpretacji.